मुख्यमंत्री कार्यालय bhopal

MukhyaMantri Karyalaya bhopal

GkExams on 25-12-2018

Address: Arera Hills, MP Nagar, Jahangirabad, Bhopal, Madhya Pradesh 462008 Hours: Closed ⋅ Opens 11AM Wed
A user suggested these hours
Mon, Wed-Sat 11am–5pm Tue Open 24 hours Sun Closed Phone: 0755 244 1033Comments ManojKumar Ahirwar on 26-01-2022

माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय में हाथ जोडकर निवेदन करता हूँ कि मेने अपनी कम्पलेन 181 पर भी की है क्योंकि मेने तहसील पिछोर एवं खनियाधाना मैं दो तीन बार आवेदन दिय हैं पर मेरी कोई सुनवाई नही हुई हैं मेरा कम्पलेन नम्बर 15670431है सरकार द्वारा वर्ष 2002एवं2003 मे पटटे हुए थे वह आज दिनांक 26/1/2022 तक कम्प्यूटर में अमल नही किय हैं मे माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरी विनती हैं में बार बार तहसीलदार और अन्य किसी सरकारी कार्यालयों में बार बार जा कर परेशान हो चुका हूँ /में अपनी आत्म हत्या स्वयं कर लूगा जिला कलेक्टर शिवपुरी मे जन सुनबाई को भी मे आवेदन दे चुका हूँ //मेरा नम्बर है 9956376255


Mamta sharma on 21-12-2020

mamnniya mukhyamantri ji mp govt mahila bal vikas vibagh bhopal ne transfar policy ke again

smt mamta sharma ka bhopal se rajgarh suthyalia me transfar kiya gaya hai congress govt ne transfar kiya hai inke husband hart pataint hai hart ki baipass surjary ho chuki hai bachee bhopal me padh rahe hai husband mp health deptt bhopal me working me hai dono pati patni govt job me mp govt mew hai bar bar transfar se parewsan kiya ja raha hai 32yewar ki service me parmoton nahi milka hai mahila suparvisior mamta sharma ka parivar bhopal me hai parivar last 19 maont se bahut paresan ho gaya hai hum par daya kare kyouki three time lagatar transfar policy ke again transfar kiya gaya hai aakashbani karyakarm me aapne ghoshna ki thee ki bahno bhanja bhanjiyou ko parsen nahi kiya jawaga mama ji please mamta sharma ka transfar cancil karne ka kripa kare pappa ki ganbhir hart ki bimari ko dekthe hue hum par daya kare bjp samrithth parivar par daya kare ku manu sharma D/0 mamta sharma 8319491618


manu sharma on 21-12-2020

param aadarneeya bhai sahib cm sahib mp govt nivedan hai ki shrimati mamta sharma suparvisior mahila bal vikas ka transfar bhopal se rajgarh suthaliya me kiya gaya tha ise cancilation k liye honble mala rameshwar sharma and smt krishna gaur mla ne recomendetin kiya but karahwai nahi ho rahi hai inke husband health deptt bhopal me hai hart ki baipass surgary ho gai hi bachhe bhopal me padh rahe hai congress govt mp ne bjp pariwar ki membar ka three time countinue transfar kar paresan kar rakha hai ise nirat kiya jawe apni bahan par daya kare bhanja bhanjiyou part daya kare case aapke office me panding hai please issu cancilation transfar order mp wcd bhopal


Rakesh joshi on 24-09-2020

Mananiy mukhymantri mahoday Ham Logon Ko Kanyadan Yojana ke paise Nahin mile

sandeep patil on 17-07-2020

mijksDr fo"kkUrxZr egksn fouez fuosnu gS fd esjs firk Lo- Jh izgykn ikfVy] rRdkyhu okjesu Js.khII dk-a-yks-fu-fo@ka-laHkkx Øekad1 Hkksiky es dkZjr FksA esjs firk us dkkZy ds vknsk Øekad 866 ds }kjk fnukad 16-03-1988 dks dkZHkkfjr okj esu Js.khII ds in ij e-iz yksd fuekZ.k foHkkx] Hkksiky esa dkZHkkj xzg.k fdk FkkA o"kZ 2016 rd dkZHkkfjr okjesu in ij jgdj og viuh lsoksa foHkkx dks nsrs jgsA fnukad 08@07@2016 dks mudk vkdfLed fu/ku gks xkA muds fu/ku ds mijkar esjs ifjokj es ls fdlh lnL dks vuqdaik fuqfDr ugh nh xbZ ftlls esjs ifjokj dk xqtjclj djuk dfBu gks xk gSA lacaf/kr foHkkx ds iwoZ ea=h] bZ-,u-lh] ih-,l vkfQl ds ckj ckj pDdj yxkkus ds ckn cl gj txg ls gh dgka tkrk gS fd vuqdaik ds vknsk fnukad 31@08@2016 ds fys vkids firk dh e`Rq fnukad 08@07@2016 dks gksus ds dkj.k vkids fys ek= 2]00000 :Iks dk izko/kku gS ftldk Hkqxrku foHkkx }kjk u pkgrs gqs Hkh dj fnk xkA esjs ifjokj dks iSls ls Tknk ukSdjh dh vkodrk gSA nks yk[k :Iks ykSVkus o vuqdaik nsus gsrq i= ,oa dkkZy ds pDdj dbZ ckj esjs }kjk yxks xs lacaf/kr vf/kdkfjksa vkSj iwoZ ea=h dkkZy esa Hkh esjs }kjk fuosnu fdk xkA egksn esjs fnoaxr firk us vius thou ds 31 lky ljdkjh lsok es xqtkj fns vkSj vkt esjs ifjokj dks ,d eghus ds varjky gksus ds dkj.k vuqdaik ls oaphr Dks j[kk tk jgk gSA g HksnHkko esjs ifjokj ds lkFk Dks fdk tk jgk gSA gj ckj gekjs lkjs ifjokj us vkidh ljdkj dk gkFk Fkkek A egksn izns’k esa vkidh ljdkj ,d ckj fQj ls okil vkus ls ,d ubZ mEehn dh fdj.k utj vkbZ gS] yxrk gS dh vc cnyko gksxk eq>s vkSj esjs ifjokj dks vki vkSj vkidh ljdkj ls cMh vkkk gS dh bl dfBu le es vki gekjk lkFk nsaxsaA vksj vki ij tks Hkjkslk fdk ugh rkMsaxsA egksn d`Ikk eq> ij vkSj esjs ifjokj dh nuh ifjfZLFkfr dks vki le>saxs vkSj esjs ifjokj ij nk djsaxsA esjk ifjokj lnSo vkidk vkHkkjh jgsxkA vki gh dh ljdkj ls vk’kk gSA vxj vkius ugh fdk rks dHkh cnyko ugh gksxkA cMh vk’kk gS vkils ljA


Ajit Awstho on 03-07-2020

Anurpdh hai ki private bus operators aur shasan ke vivad men swayam madhyasthata kijiye yatriyon ki mafad kijiye.


Vinod Singh on 12-05-2019

श्री मान मामा जी हमारे गांव मे पानी की बहुत समशीय है पानी पिने केलिए बहुत दुर से लराहे आप से अनुरोध हे की पानी कि समशीया दुर कराई गांव भटूनी ते. तराना जिला उज्जैन


मुकेश टाक गिरधारी लाल जी केसरपुरा महिदपुर जिला उज् on 16-09-2018

Bijli Vibhag mein anukampa Niyukti Mere pitaji ki jagah nahi ho rahi hai meri Mataji Mere Mataji ka Vishweshwar glass ho gaya hai मैं घर पर एक अकेला आदमी हूं कृपया मेरे अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द करने की मामा जी से कृपा करें मैं एक अनाथ आदमी हूं मेरा मोबाइल नंबर8871319870
Labels: , , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।
Register to Comment