शासन निर्णय परिपत्रक

Shashan Nirnay परिपत्रक

Pradeep Chawla on 12-05-2019

क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक आकार (KB) डाउनलोड1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) या संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 201804131252429301 13-04-2018 121 पीडीएफ फाईल2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास मान्यता. 201804131513183101 13-04-2018 518 पीडीएफ फाईल3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सादरकर्ता अधिकारी यांची कर्तव्य व जबाबदा-या याबाबत सर्वसाधारण सूचना 201804131709537002 13-04-2018 140 पीडीएफ फाईल4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मा.सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह पिटीशन 34703/2010 चे रुपांतर झालेल्या सिव्हील अपील क्रमांक 3445/२०११ प्रकरणी द्विसदस्यीय क्लेम्स् समिती नेमण्याबाबत. 201804131802108802 13-04-2018 147 पीडीएफ फाईल5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (तां.) या संवर्गातील सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां.) या पदावर सरळसेवेने नियुक्तीमधील पदस्थापनेत सुधारणेबाबत. 201804131700484003 13-04-2018 266 पीडीएफ फाईल6 वित्त विभाग सादरीकरण स्तर निश्चिती. 201804131712346305 13-04-2018 3126 पीडीएफ फाईल7 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. १६/०४/२०१८ ते दि. २२/०४/२०१८. 201804131312069805 13-04-2018 3161 पीडीएफ फाईल8 वित्त विभाग शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विकवि-1211/प्र.क्र.291/वि.प्र-4, दि. 18/11/2011 मधील अ.क्र. 14 अन्वये, राज्यकर आयुक्तांना देण्यात आलेल्या अधिकारास दि.31/12/ 2018 पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबत. 201804131312090405 13-04-2018 128 पीडीएफ फाईल9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा मंच या कार्यालयांमध्ये ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी M/S In-Solution Global Ltd. Mumbai या कंपनीने e-filing प्रणालीची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201804131713179106 13-04-2018 140 पीडीएफ फाईल10 सामान्य प्रशासन विभाग राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201804131738106407 13-04-2018 198 पीडीएफ फाईल 1 महाराष्ट्र शासन परिपत्रक 2017Comments Arjit raja rokhikarn private primory school allow on 12-05-2019

Rajkumar M. Nagpure
Pay P P F Unit (Primory) Bhandara

Rajkumar M. Nagpure, Pay & P P F Unit (Primory) Bh on 12-05-2019

Arjit raja rokhikarn private primory school allow or not, Please send Gr and rules dateआप यहाँ पर निर्णय gk, परिपत्रक question answers, general knowledge, निर्णय सामान्य ज्ञान, परिपत्रक questions in hindi, notes in hindi, pdf in hindi आदि विषय पर अपने जवाब दे सकते हैं।

Labels: , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।
Register to Comment