शासन निर्णय परिपत्रक

Shashan Nirnay परिपत्रक

Gk Exams at  2018-03-25


Go To Quiz

Pradeep Chawla on 12-05-2019

क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक आकार (KB) डाउनलोड1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) या संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 201804131252429301 13-04-2018 121 पीडीएफ फाईल2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास मान्यता. 201804131513183101 13-04-2018 518 पीडीएफ फाईल3 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग सादरकर्ता अधिकारी यांची कर्तव्य व जबाबदा-या याबाबत सर्वसाधारण सूचना 201804131709537002 13-04-2018 140 पीडीएफ फाईल4 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मा.सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह पिटीशन 34703/2010 चे रुपांतर झालेल्या सिव्हील अपील क्रमांक 3445/२०११ प्रकरणी द्विसदस्यीय क्लेम्स् समिती नेमण्याबाबत. 201804131802108802 13-04-2018 147 पीडीएफ फाईल5 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (तां.) या संवर्गातील सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां.) या पदावर सरळसेवेने नियुक्तीमधील पदस्थापनेत सुधारणेबाबत. 201804131700484003 13-04-2018 266 पीडीएफ फाईल6 वित्त विभाग सादरीकरण स्तर निश्चिती. 201804131712346305 13-04-2018 3126 पीडीएफ फाईल7 वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत लॉटरी योजनांची यादी कालावधी दि. १६/०४/२०१८ ते दि. २२/०४/२०१८. 201804131312069805 13-04-2018 3161 पीडीएफ फाईल8 वित्त विभाग शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विकवि-1211/प्र.क्र.291/वि.प्र-4, दि. 18/11/2011 मधील अ.क्र. 14 अन्वये, राज्यकर आयुक्तांना देण्यात आलेल्या अधिकारास दि.31/12/ 2018 पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबत. 201804131312090405 13-04-2018 128 पीडीएफ फाईल9 अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व अधिनस्त परिक्रमा खंडपीठ तसेच, जिल्हा मंच या कार्यालयांमध्ये ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी M/S In-Solution Global Ltd. Mumbai या कंपनीने e-filing प्रणालीची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201804131713179106 13-04-2018 140 पीडीएफ फाईल10 सामान्य प्रशासन विभाग राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 201804131738106407 13-04-2018 198 पीडीएफ फाईल 1 महाराष्ट्र शासन परिपत्रक 2017Comments Arjit raja rokhikarn private primory school allow on 12-05-2019

Rajkumar M. Nagpure
Pay P P F Unit (Primory) Bhandara

Arjit raja rokhikarn private primory school allow on 12-05-2019

Rajkumar M. Nagpure
Pay P P F Unit (Primory) Bhandara

Arjit raja rokhikarn private primory school allow on 12-05-2019

Rajkumar M. Nagpure
Pay P P F Unit (Primory) Bhandara

Arjit raja rokhikarn private primory school allow on 12-05-2019

Rajkumar M. Nagpure
Pay P P F Unit (Primory) Bhandara

Rajkumar M. Nagpure, Pay & P P F Unit (Primory) Bh on 12-05-2019

Arjit raja rokhikarn private primory school allow or not, Please send Gr and rules date

Rajkumar M. Nagpure, Pay & P P F Unit (Primory) Bh on 12-05-2019

Arjit raja rokhikarn private primory school allow or not, Please send Gr and rules date


Rajkumar M. Nagpure, Pay & P P F Unit (Primory) Bh on 12-05-2019

Arjit raja rokhikarn private primory school allow or not, Please send Gr and rules dateTotal views 198
Labels: , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।

Comment As:

अपना जवाब या सवाल नीचे दिये गए बॉक्स में लिखें।

Register to Comment