संस्कृत भाषा का महत्व संस्कृत में निबंध

Sanskrit Bhasha Ka Mahatva Sanskrit Me Nibandh

Gk Exams at  2018-03-25


Go To Quiz

Pradeep Chawla on 12-05-2019

सम्यक् परिष्कृतं शुद्धमर्थाद् दोषरहितं व्याकरणेन संस्कारितं वा यत्तदेव संस्कृतम्। एवञ्च सम्-उपसर्गपूर्वकात् कृधातोर्निष्पन्नोSयं शब्द संस्कृतभाषेति नाम्रा सम्बोध्यते। सैव देवभाषा गीर्वाणवाणी, देववाणी, अमरवाणी, गीर्वागित्यादिभिर्नामभिः कथ्यते। इयमेव भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी, भारतीयसंस्कृतेः प्राणस्वरूपा, भारतीयधर्मदर्शनादिकानां प्रसारिका, सर्वास्वपि विश्वभाषासु प्राचीनतमा सर्वमान्या च मन्यते। अस्माकं समस्तमपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृतभाषायामेव रचितमस्ति, समस्तमपि वैदिक साहित्यं रामायणं महाभारतं पुराणानि दर्शनग्रन्थाः स्मृतिग्रन्थाः काव्यानि नाटकानि गद्य-नीति-आख्यानग्रन्थाश्च अस्यामेव भाषायां लिखिताः प्राप्यन्ते। गणितं, ज्योतिषं, काव्यशास्त्रमायुर्वेदः, अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं छन्दःशास्त्रं ज्ञान-विज्ञानं तत्वजातमस्यामेव संस्कृतभाषायां समुपलभ्यते। अनेन संस्कृतभाषायाः विपुलं गौरवं स्वमेव सिध्यति।Comments Krishnapal bana on 23-09-2019

Sanskri niban

Bhopal ke nibandh on 27-08-2019

Bhopal ke bare me nibandh batai

Bhopal ke nibandh on 27-08-2019

Bhopal ke bare me nibandh batai

Shrayansh Suman on 10-08-2019

संस्कृतम् भारतस्य विश्वस्य च पुरातनतमा भाषा। अन्यास भाषाणां तथा पुरातनं साहित्यमद्य नोपलभ्यते यथा पुरातनं संस्कृतसाहित्यम् । विश्वस्य पुरातनतमो ग्रन्थः ऋग्वेदः संस्कृतभाषयैव निबद्धः । इयमतीव वैज्ञानिकी भाषा, अस्या पाणिनिमुनिप्रणीतं व्याकरणमतीव वैज्ञानिकं यस्य साहाय्येन अद्यापि वयं तान् पुरातनग्रन्थान् अवबोधुं शक्नुमः ।

संस्कृतमेव हि भारतम् । यदि वयं प्राचीन भारतमर्वाचीनं वापि भारतं ज्ञातुमिच्छामः तह नास्ति संस्कृतसमोऽन्य उपायः । भारतीयजनस्य अद्यापि यत् चिन्तनं तस्य मूलं प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये दृश्यते । यदि च तत् चिन्तनं वयं नूतनविज्ञानाभिमुख कर्तुमिच्छामस्तह तस्य मूलं पृष्ठभूमि च अविज्ञाय विच्छिन्नरूपेण कतु न शक्नुमः। यदि वयमिच्छामो यत् भारतीयजनः परिवर्तनम् आत्मसात् कुर्यात् तदा तेन परिवर्तनेन आत्मरूपेण संस्कृतिमयेन संस्कृतमयेन च भाव्यम् ।।
संस्कृतस्य शब्दाः सर्वासु भारतीयभाषासु कासुचित् वैदेशिकभाषासु च प्रयुज्यन्ते । अतः यदि वयं भारतीयजनानामेकीभावं, तेषां भाषागतम् अभेदं सौमनस्यं च इच्छामः तदा संस्कृतज्ञानेनैव तत सम्भाव्यते । संस्कृतं सर्वाः-भारतीयभाषाः सर्वं जनमानसं च एकसूत्रेण संयोजयति । प्राचीनभारतीयेतिहासस्य भूगोलस्य च समीचीनं चित्रं संस्कृताध्ययनं विना असम्भवम् ।
संस्कृतसाहित्यम् अति समृद्धं विविधज्ञानमयं च वर्तते । अत्र वैदिकं ज्ञानमुपलभ्यते, यस्य क्वचिदपि साम्यं नास्ति । महाभारतं तु विश्वकोशरूपमस्ति । रामायणशिक्षाः दिशि दिशि प्रचरिताः। उपनिषद्भिर्वैदेशिकैरपि विद्वद्भिः शान्तिः प्राप्ता। कालिदासादीनां काव्यानाम् उत्कर्षस्य तु कथैव का। चरकसुश्रतयोरायुर्वेदः, भारद्वाजस्य विमानशास्त्रम्, कणादस्य परमाणुविज्ञानम्, गौतमस्य तर्कविद्या, शुल्बसूत्राणां ज्यामितिविज्ञानम्, आर्यभटस्य खगोलशास्त्रम् इत्येवमादीनि अनेकानि विज्ञानानि शास्त्राणि च संस्कृतभाषोपनिबद्धान्येव । अद्यापि राजनीतिविषये शासनतन्त्रविषये च कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं मनुस्मृतिश्च मार्गप्रदर्शके स्तः ।
वयं भारतीयाः । अस्माभिः स्वकीयं गौरवमयं वाङ्मयमधीत्यैव तदाधारे भविष्यनिर्माणं कर्तव्यं, तदैवात्मोत्कर्षः सम्भाव्यते। स च उत्कर्षः आत्माधिष्ठितो हृदयग्राही वास्तविकोन्नतिकारी भविष्यति । यानि राष्ट्राणि स्वगौरवं न विस्मरन्ति तान्येव सफलतायाश्चरमोत्कर्ष प्राप्नुवन्ति|
By-Shrayansh suman


Kartik on 05-06-2019

Sanskrit ka mahatma in sanskrit ma 80 words mai

Rohit Gupta on 25-05-2019

I need 10 lines on mahatv of Sanskrit language in sanskrit


by: Rohan singh on 12-05-2019

Ydhc

by: Rohan on 12-05-2019

I give me a 10 lines sentence on the topic Sanskrit bhasha in Sanskrit language

Samarth on 12-05-2019

I want 10 lines on sanskrit mahatva in sanskrit.

Mahak patel on 12-05-2019

I want 15 lines on sanskrit bhasha in sanskrit language

Ankit Rawat on 12-05-2019

Sanskrit bhasa ka mahatav I have sanskrit language for class 6 students write 15 paragraph

Ankit Rawat on 12-05-2019

Sanskrit bhasa ka mahatav I have sanskrit language for class 6 students write 15 paragraph


Ankit Rawat on 12-05-2019

Sanskrit bhasa ka mahatav I have sanskrit language for class 6 students write 15 paragraph

aakash on 12-05-2019

Please tell give me a paragraph on Sanskrit bhasha ka vaigyanik mahatva kya hai peragraph in Sanskrit

Vishakha Pandey on 26-02-2019

I want essay in 10 pints

Ishita paliwa on 23-12-2018

I give Sanskrit language in 19 lines

Ishita paliwa on 23-12-2018

I give Sanskrit language in 19 lines i

Yashasvi Raghu1c on 21-12-2018

Plz thoda sa or essay btaye but this lines very nice


अनिल गरवाल on 20-12-2018

अनिल गरवाल

Rani rajput on 24-11-2018

Suvr and vanjan ki dafination

harshita on 06-11-2018

sanskrit bhasha ka nibandh in sanskrit

Alok Kumar Alok Kumar on 12-10-2018

Kalidas ka jiwan parichay

Ishika on 06-10-2018

I want sanskrit language importance in sanskrit

Hitesh jethwani on 29-09-2018

I want sanskrit bhasha essay in sanskrit language...

Sanskrit me apna bara me write Harsh deshmukh on 14-09-2018

9981101993

Minal on 23-08-2018

How developed sanskrit language ?

15 lines sanskrit bhasa mhatavm for 10th class on 12-08-2018

Aakash

Aakash on 12-08-2018

15 lines sanskrit bhasa mhatvam essay for 10th classLabels: , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।

Comment As:

अपना जवाब या सवाल नीचे दिये गए बॉक्स में लिखें।

Register to Comment